Υπ’ αριθμ. 917/2021 απόφαση ΣτΕ Ολ.

Με την 917/2021 απόφαση της Ολομέλειας ΣτΕ απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως κατά απόφασης της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την οποία αποφασίσθηκε η απαλλαγή της αιτούσας από τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Γ.Δ. Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μετά από τη διαπίστωση της συνδρομής ασυμβιβάστου στο πρόσωπό της, ενόψει της μη παρέλευσης πενταετίας από τη λήξη της απόσπασής της στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ειδικότερα, κρίθηκε ότι η προσβαλλόμενη πράξη δεν αντίκειται στις προβλέψεις της ενωσιακής οδηγίας 2019/1 σχετικά με τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των εθνικών Επιτροπών Ανταγωνισμού.

Μενού