Υπ’ αριθμ. 759/2024 απόφαση ΣτΕ (απαλλοτρίωση οικίας Κ. Παλαμά)

Με την υπ’ αρ. 759/2024 απόφαση ΣτΕ (Τμήμα E΄) ακυρώθηκε απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού, που απέρριψε ένσταση – ενδικοφανή προσφυγή κατά απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου στην Πλάκα («Οικία Κ. Παλαμά»). Κρίθηκε μη νόμιμη η αιτιολογία της γνωμοδότησης του Κ.Σ.Ν.Μ., το οποίο δεν διέλαβε σαφή και ανεπιφύλακτη κρίση επί του προβληθέντος με την ένσταση ισχυρισμού περί της αχρήστευσης του εναπομείναντος τμήματος της απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας, λόγω της επερχόμενης απώλειας της οικοδομησιμότητάς του. Βάσει δε της απάντησης στο ζήτημα αυτό, η Υπουργός Πολιτισμού οφείλει να επανεξετάσει το ζήτημα της κήρυξης της απαλλοτρίωσης, τόσο ως προς την ανάγκη προσφυγής στο μέτρο αυτό, όσο και ως προς την έκταση στην οποία τούτο αποφασίζεται.

Μενού