Υπ’ αριθμ. 144/2024 απόφαση ΣτΕ 7μ. (Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας Τρικάλων)

Με την υπ’ αρ. 144/2024 απόφαση ΣτΕ (Τμήμα E΄ σε επταμελή σύνθεση) απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως κατά της από 2021 ΑΕΠΟ του Υδροηλεκτρικού Έργου της ΔΕΗ Α.Ε. στη Μεσοχώρα Τρικάλων στον άνω ρου του Αχελώου, καθώς το έργο αυτό προβλέπεται ρητώς από τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και τα σχέδια διαχείρισης υδατικών πόρων, η δε κατάκλυση μέρους του οικισμού και η μεταφορά του δεν υπερβαίνει το συνταγματικό όριο της αναλογικότητας, ενώ δεν προκύπτουν σοβαροί κίνδυνοι για την ορνιθοπανίδα, την ιχθυοπανίδα και την καφέ αρκούδα.

Μενού