Υπ’ αριθμ. 162/2021 απόφαση ΣτΕ (Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα)

Με την υπ’ αρ. 162/2021 απόφαση ΣτΕ (Τμήμα E΄) έγινε δεκτή η έφεση του «Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα» και απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως σήματος διακοπής οικοδομικών εργασιών κατασκευής εμπορικής αποθήκης στην περιοχή ευθύνης του ως άνω Φορέα, διότι κρίθηκε ως υποχρεωτική η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης πριν την έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργου εντός της περιοχής ευθύνης του, ανεξαρτήτως της έκδοσης π.δ. χαρακτηρισμού της περιοχής και καθορισμού των όρων προστασίας αυτής.

Μενού