Υπ’ αριθμ. 212/2024 απόφαση ΣτΕ Ολ. (Υποέργο Σκουριών Μεταλλείων Κασσάνδρας)

Με την υπ’ αρ. 212/2024 απόφαση της Ολομέλειας ΣτΕ απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως κατά της από 2021 αποφάσεως τροποποίησης της ΑΕΠΟ των Μεταλλείων Κασσάνδρας της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» ως προς το υποέργο Σκουριών. Κρίθηκε ότι η εν λόγω τροποποίηση της ΑΕΠΟ δεν αντίκειται στην αρχή της βιώσιμης μεταλλείας, δεν συνεπάγεται ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τόσο του υποέργου των Σκουριών όσο και του έργου των Μεταλλείων Κασσάνδρας, συνεπάγεται δε ελάφρυνση των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων του μεταλλείου.

Μενού