Υπ’ αριθμ. 2117/2023 απόφαση ΣτΕ (ΑΣΠΗΕ Μουζακίου Καρδίτσας)

Με την υπ’ αρ. 2117/2023 απόφαση ΣτΕ (Τμήμα E΄) απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως κατά της από 2020 απόφασης ανανέωσης – τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στο Μουζάκι Καρδίτσας της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», καθώς δεν επέρχονται ουσιώδεις μεταβολές των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εξετάστηκαν δε οι επιπτώσεις στα είδη άγριας πανίδας και ορνιθοπανίδας και ελήφθησαν επαρκώς αιτιολογημένα μέτρα για την προστασία τους, μεταξύ των οποίων και πρόγραμμα παρακολούθησης των ενδεχόμενων επιπτώσεων του αιολικού πάρκου στην ορνιθοπανίδα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.

Μενού