Υπ’ αριθμ. 730/2021 απόφαση ΣτΕ

Εκδόθηκε στην ίδια δίκη με την 728/2021 απόφαση ΣτΕ (Τμήμα Γ΄ – επταμελής σύνθεση), με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. Γ5α/Γ.Π. οικ. 32382/25.4.2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας, ως προς τη μη επικύρωση των αποτελεσμάτων και την ολική ακύρωση των αρχαιρεσιών της 3.3.2019 για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Μενού