Υπ’ αριθμ. 1641/2020 απόφαση ΣτΕ

Με την 1641/2020 απόφαση ΣτΕ (Τμήμα E΄) έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» και ακυρώθηκε η παράλειψη της οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας της Διοίκησης να εξετάσει και να αποφανθεί αιτιολογημένως, εντός της 60ήμερης προθεσμίας που τάσσει ο νόμος, επί του αιτήματος έγκρισης συμπληρωματικού προσαρτήματος της Τεχνικής Μελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας», το οποίο αφορά την κατασκευή κτιρίων γραφείων, αποθήκης και χώρων προσωπικού, καθώς και την εγκατάσταση υποσταθμού 150/20 kV.

Μενού