Υπ’ αριθμ. 2765/2019 απόφαση ΣτΕ

Με την 2765/2019 απόφαση ΣτΕ (Τμήμα Β΄ – επταμελής σύνθεση) έγινε δεκτή αίτηση αναιρέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 923/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και κρίθηκε ότι η επίδοση του σημειώματος με τις διαπιστώσεις του φορολογικού ελέγχου, που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος ακρόασης του επιτηδευματία πριν την επιβολή προστίμου Κ.Β.Σ., δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τη συνεκτίμηση από τη φορολογική αρχή του περιεχομένου αποφάσεως πολιτικού δικαστηρίου, στην οποία παρατίθενται ισχυρισμοί του επιτηδευματία που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο άλλης διαφοράς, έστω και συναφούς με τη φορολογική.

Μενού