List of Publications

( March 2020 )

Konstantinos E. Gogos

Μονογραφίες / Monographs

 1. Διαδικαστικά σφάλματα και ακύρωση των διοικητικών πράξεων, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2017, 350 σελίδες.
  Infringements of administrative procedural law and the annulment of administrative decisions, Nomiki Vivliothiki Publishers, Athen 2017, 350 pages.
 2. Η ανυπόστατη διοικητική πράξη, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2012, 300 σελίδες.
  The Null Administrative Decision, Sakkoulas Publishers, Athens-Thessaloniki 2012, 300 pages.
 3. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων σε περιοχές του Δικτύου Natura Οι ρυθμίσεις του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2009, 192 σελίδες.
  The Environmental Permit for Projects in Natura-2000 Areas – the Rules of Article 6 of Directive 92/43, Sakkoulas Publishers, Athens-Thessaloniki 2009, 192 pages.
 4. Η δικαστική προσβολή παραλείψεων της διοίκησης, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 450.
  The Judicial Review of Administrative Omissions, Sakkoulas Publishers, Athens-Thessaloniki 2005, 450 pages.
 5. Κανόνες δεοντολογίας της δημόσιας διοίκησης, Εκδόσεις Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2000, 150 σελίδες.
  Administrative Ethics, Sakkoulas Publishers, Thessaloniki 2000, 150 pages.
 6. Verselbständigte Verwaltungseinheiten als Adressaten staatlicher Sonderbindungen. Eine rechtsvergleichende Untersuchung am Beispiel der Grundrechte, Duncker und Humblot, Berlin, Schriften zum öffentlichen Recht Nr. 735, 384 Seiten, Berlin 1997.

 

Επιμέλειες σε συλλογικά έργα / Editorships

 1. Με τον Ιωάννη Κωνσταντίνου, Κατ’ άρθρον ερμηνεία του Κώδικα Δικηγόρων, 2η έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2019.
  With I. Konstantinou, Commentary of Greek Lawyers’ Code, 2nd Edition, Nomiki Vivliothiki Publishers, Athens 2019.
 2. Με την Λίνα Παπαδοπούλου και τον Μιχαήλ Πικραμένο, Η Ελλάδα στην Ευρώπη, Πρακτικά συνεδρίου στη μνήμη των καθηγητών Συνταγματικού Δικαίου Δημήτρη Θ. Τσάτσου και Γιώργου Παπαδημητρίου, Ευρασία, Αθήνα 2019.
  With Lina Papadopoulou and Mihail Pikramenos, Greece in Europe, Conference Proceedings in Memory of Constitutional Law Professors Dimitris Tsatsos and Giorgos Papadimitriou, Eurasia Publishers, Athens 2019.
 3. With Ekkehard Hoffmann and Lina Papadopoulou, Demokratisch-funktionale Analyse der Öffentlichkeitsbeteiligung im Umwelt und Infrastrukturrecht (Ανάλυση της συμμετοχής του κοινού στο δίκαιο του περιβάλλοντος και των υποδομών από την άποψη της δημοκρατικής λειτουργίας), in der Reihe „Recht der nachhaltigen Entwicklung“ (Hrsg. Prof. Dr. W. Kahl), Mohr-Siebeck, Tübingen
 4. Μαζί με τη Λίνα Παπαδοπούλου και της Ευγενία Πρεβεδούρου, Το Δικαστήριο της ΕΕ. Εγγυητής της εύρυθμης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δικαιωμάτων των πολιτών. Συνέδριο προς τιμή του Καθηγητή κ. Βασιλείου Σκουρή, Προέδρου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2016.
  With Lina Papadopoulou and Eugenie Prevedourou, The European Court of Justice. Guarantor of the orderly functioning of the European Union. Conference Proceedings in Honor of Professor V. Skouris, President of the ECJ, Sakkoulas Publishers, Athens and Thessaloniki, 2016.
 5. Με τον Ι. Κωνσταντίνου, Κατ’ άρθρον ερμηνεία του Κώδικα Δικηγόρων, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2015.
  With I. Konstantinou, Commentary of Greek Lawyers’ Code, Nomiki Vivliothiki Publishers, Athens 2015.
 6. Μαζί με Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι/Αικ. Φουντεδάκη/Λ. Παπαδοπούλου, «Η ιατρική ευθύνη στην πράξη – δικαστικές αποφάσεις της τελευταίας δεκαετίας», Πρακτικά Συνεδρίου, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2010.
  With M. Kaiafa-Gbandi, Aik. Fountedaki and L. Papadopoulou, Medical Liability in Praxis – Court Decisions of the Last Decade, Nomiki Vivliothiki Publishers, Athen 2010.
 7. Η πορεία προς το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και η πρόσφατη αναθεώρηση του ελληνικού Συντάγματος. Σκέψεις, τάσεις και προοπτικές, Πρακτικά Συνεδρίου 28-29 Οκτωβρίου 2001, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2002.
  The Road to a European Constitution and the Recent Constitutional Revision in Greece. Conference Proceedings 28-29 October 2001, Centre of International and European Economic Law, N. Sakkoulas Publishers, Athen-Komotini 2002.

 

Νομικές Μελέτες / Κατ’ άρθρον ερμηνείες – Legal Articles / Commentaries

 1. Σύνθετα τουριστικά καταλύματα σε δάση και δασικές εκτάσεις- με αφορμή τα Πρακτικά Επεξεργασίας ΣτΕ 234/2017 και 53/2018, υπό δημοσίευση στο περιοδικό ΠερΔικ 2020.
  Composite Tourist Accommodations in forests – remarks on the Legal Reports of the Council of State 234/2017 and 53/2018, under publication in Perivallon kai Dikaio (law journal) 2020.
 2. Η αξίωση αποζημίωσης του παρανόμως αποκλεισθέντος από δημόσια σύμβαση για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, υπό δημοσίευση στον τόμο πρακτικών του Συνεδρίου της Ε.Α.Α.Δη.Συ. με θέμα «Δημόσιες συμβάσεις – κρίσιμα θέματα και νεότερες εξελίξεις», που πραγματοποιήθηκε από 21-23 Νοεμβρίου 2019, στην Αθήνα.
  The Claim for Damages by the Contestant who has been Illegally Disqualified from a Public Contract, under publication in the volume of conference proceedings organised by EEADISY: «Public Contracts – Critical Issues and new developments», held in Athens, November 21-23, 2019.
 3. Grèce-National Report, εθνική εισήγηση στο συμπόσιο της AIDRU, Mobilité Urbaine – Urban Mobility, Trier 19-21 Σεπτεμβρίου 2019, υπό δημοσίευση στον τόμο των πρακτικών του συνεδρίου.
  Greece-National Report, in the AIDRU symposium, Mobilite Urbaine – Urban Mobility, Trier 19-21 Σεπτεμβρίου  2019, under publication in the volume of the conference proceedings.
 4. Κατ’ άρθρον ερμηνεία του ά. 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ, στο υπό έκδοση έργο Ξ. Κοντιάδη (επιμ.), Κατ’ άρθρο ερμηνεία της ΕΣΔΑ, Αθήνα 2020.
  Commentary of Article 6 para. 1 of the ECHR, under publication in X. Contiades (ed.), A commentary of the ECHR, Athens 2020.
 5. Ερμηνεία των άρθρων 5, 11, 20-25, 119-144, 191-193, 282-284, 219, 308-309 ΣΛΕΕ, του άρθρου 9 ΣΕΕ, καθώς και των άρθρων 37, 39, 40, 45, 46 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., στο έργο του Β. Σκουρή, Συνθήκη της Λισσαβώνας, Ερμηνεία κατ’ άρθρον, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2020.
  Commentary of Articles 5, 11, 20-25, 119-144, 191-193, 282-284, 219, 308-309 TFEU, article 9 TEU and articles 37, 39, 40, 45, 46 of the European Charter of Fundamental Rights, in V. Skouris, Τhe Lisbon Treaty, A Commentary, Centre for International and European Economic Law, Sakkoulas Publishers, Athens-Thessaloniki 2020.
 6. Ζητήματα συνταγματικότητας των ρυθμίσεων του ν. 4495/2017 ως προς τη μεταφορά συντελεστή δόμησης, δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο www.nomosphysis.gr.org.
  Problems of Constitutionality of the Rules of Law 4495/2017 as to the Transfer of Building Co-efficients, published in nomosphysis.org.gr
 7. Ο δικαστικός έλεγχος των διαδικαστικών τύπων στις φορολογικές διαφορές, ΔιΔικ 2019, σελ. 930-935.
  The Judicial Review regarding Procedural Forms in Tax Litigation, Diikitiki Diki (Law Journal) 2019, pp. 930-935.
 8. Προβλήματα χωροταξικού σχεδιασμού των αιολικών πάρκων, υπό δημοσίευση στον τόμο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Επίκαιρα Νομικά Ζητήματα, ΚΔΕΟΔ, Πρακτικά Ημερίδας 12 Μαρτίου 2018, Επιμέλεια: Χριστίνα Χατζηκωνσταντίνου, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2019.
  Problems of Land Planning of Wind Farms, published in the volume CIEEL, Chr. Hatzikonstantinou (ed.), Renewable Energy Sources, Conference Proceedings of 12 March 2018, Sakkoulas Publishers, Athens and Thessaloniki 2019.
 9. Verwaltungsgerichtlicher Rechtsschutz in Griechenland unter dem Einfluss des Europarechts [Έννομη προστασία ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων στην Ελλάδα υπό την επιρροή του ευρωπαϊκού ενωσιακού δικαίου], δημοσιεύθηκε στον τόμο πρακτικών του 31ου Συνεδρίου του Institut für Umwelt- und Technikrecht του Πανεπιστημίου του Trier, „Planungsrecht im Umbruch: Europäische Herausforderungen“, wissenschaftliche Leitung Ekkehard Hofmann, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2017, σελ. 199-218.
 10. Entwicklungen im griechischen Steuerprozessrecht unter dem Einfluss der Haushaltskrise: Eine Zwischenbilanz nach fünf Jahren Reform, [Εξελίξεις στην ελληνική φορολογική δικονομία: Ένας ενδιάμεσος απολογισμός μετά από πέντε χρόνια μεταρρύθμισης], στον τόμο πρακτικών συνεδρίουH. Binder/G. Psaroudakis (Hrsg.) „Europäisches Privat- und Wirtschaftsrecht in der Krise“, Mohr Siebeck, Tübingen 2018, σελ. 71-85.
 11. Οικονομική κρίση και οικιστικό περιβάλλον στη νομολογία του ΣτΕ, στον Τόμο Κ. Μενουδάκου / Μ. Φλώρου / Αικ. Σακελλαροπούλου / Κ. Γώγου, Οικονομική Κρίση και προστασία του περιβάλλοντος στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας», Εκδόσεις Παπαζήση 2016, σελ. 53-77.
  Economic Crisis and Building Environment in the Jurisprudence of the Greek Council of State, published in the volume “Economic Crisis and Environmental Protection in the Jurisprudence of the Greek Council of State”, Papazisis Publishers 2016, pp. 53-77.
 12. Η μεταρρύθμιση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης από τον ν. 4014/2011 – πέντε χρόνια μετά, ΕφημΔΔ 2016, σελ. 181-191.
  The Reform of Environmental Permitting by Law 4014/2011 – Five Years Later, Efimerida Dioikitikou Dikaiou (law review) 2016, pp. 181-191.
 13. Die öffentliche Konsultation im UVP-Verfahren zwischen Artikulation der Öffentlichkeit und Verfahrensbeschleunigung. Parallelwege im griechischen und deutschen Umweltrecht [Η δημόσια διαβούλευση στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων μεταξύ διατύπωσης της κοινής γνώμης και επιτάχυνσης της διαδικασίας – παράλληλοι δρόμοι στο ελληνικό και γερμανικό δίκαιο περιβάλλοντος], in: Ekkehard Hoffmann/Lina Papadopoulou/Konstantinos Gogos (Hrsg.),„Demokratisch-funktionale Analyse der Öffentlichkeitsbeteiligung im Umwelt und Infrastrukturrecht“, in der Reihe „Recht der nachhaltigen Entwicklung“ (Hrsg. Prof. Dr. W. Kahl), Mohr-Siebeck, Tübingen 2015, pp. 139-155.
 14. Προς μια ενωσιακή δικονομία των περιβαλλοντικών διαφορών: Όψεις της δικαστικής προστασίας κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων υπό το φως της νεότερης νομολογίας του ΔΕΕ, ΕφημΔΔ 2015, σελ. 514-527.
  Towards a European Procedural Law in Environmental Disputes: Aspects of Legal Protection in the Light of the Recent Jurisprudence of the ECJ, Efimerida Dioikitikou Dikaiou 2015 (law review), pp. 514-527.
 15. Ο κατά χρόνον περιορισμός των ακυρωτικών αποτελεσμάτων της δικαστικής απόφαση στην πρόσφατη νομολογία ΣτΕ, ΘΠΔΔ 2015, σελ. 726-733.
  The Limitation in Time of the Effects of Annulment Decisions in the Recent Jurisprudence of the Council of State, Theoria kai Praxi Diikitikou Dikaiou (law review) 2015, pp. 726-733.
 16. Die umweltrechtliche Vorhabengenehmigung in Griechenland [Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων στην Ελλάδα], EurUP 2015, pp. 1-11.
 17. Σχολιασμός των άρθρων 1-3, 34-35, 41, 87-90 του Κώδικα Δικηγόρων, εις Κ. Γώγου/Ι. Κωνσταντίνου, Κατ’ άρθρον ερμηνεία του Κώδικα Δικηγόρων, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2015.
  Commentary of Articles 1-3, 34-35, 41, 87-90 of the Greek Lawyers’ Code, in K. Gogos/I. Konstantinou (ed.), Commentary of Greek Lawyers’ Code, Nomiki Vivliothiki Publishing House, Athens 2015.
 18. Η παράλειψη της διοίκησης να αναπροσαρμόσει τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων ως πεδίο εφαρμογής των «διευρυμένων εξουσιών» των διοικητικού δικαστή – σκέψεις για τη ΣτΕ (Ολομ.) 4003/2014, ΤοΣ 2014, σελ. 677-703.
  The Application of „Enhanced powers” of Administrative Courts on the Failure of the Administration to Set New „Objective Values“ of Real Estate – on the Decision of the Greek Council of State 4003/2014, To Syntagma (law review) 2014, pp. 677-703.
 19. Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των υδατικών πόρων ως προϋπόθεση
  της αδειοδότησης έργων, στον τόμο Πρακτικών του Συνεδρίου «Περιβάλλον – Δημόσιες Συμβάσεις, νεότερες εξελίξεις- προβληματισμοί», Ένωση Μελών ΝΣΚ, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, Νομική Βιβλιοθήκη 2016, σελ. 269-296.
  The Planning of Water Resources Management as a Prerequisite for Project Approval, published in the volume of conference proceedings “Environment – Public Procurement, New Developments and Questions”, Union of Members of the Greek Legal Council – Independent Authority for Public Procurement, Nomiki Vivliothiki Publishing House 2016, pp. 269-296.
 20. Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Διαδικαστική απλώς ή και ουσιαστική διασφάλιση του περιβαλλοντικού αγαθού; ΕΕΕυρΔ 2014, σελ. 25-29.
  The Environmental Impact Assessment: Just a Procedural or a Substantial Guarantee of the Environment?, Revue Hellénique de Droit Européen 2014, pp. 25-29.
 21. Το οικολογικό κράτος, εις Θεοδώρα Δ. Αντωνίου (επιμ.), Γενικές Αρχές Δημοσίου Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2013-2014, σελ. 243-262.
  The Environmental State, in Theodora Antoniou (Ed.), General Principles of Public Law, Nomiki Vivliothiki Publishing House, Athens 2013-2014, pp. 243-262.
 22. Το ειδικό σήμα λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων μετά τον ν. 4070/2012, στον Τόμο Πρακτικών του 3ου Συνεδρίου Δικαίου του Τουρισμού, Χαλκιδική, 27-30 Σεπτεμβρίου 2012 «Σύγχρονα νομικά κι αναπτυξιακά προβλήματα του ελληνικού τουρισμού», Επιμ. Αχ. Κουτσουράδης, Ένωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη 2013, σελ. 83-90.
  The Special Permit for Tourism Enterprises after Law 4070/2012, published in the Volume of the 3d Convention of Tourism Law, Halkidiki 27-30 September 2012 “Modern Legal and Growth Problems of Greek Tourism”, Ach. Koutsouradis (Ed.), Union of Chalkidiki Hotel Owners, Thessaloniki 2013, pp. 83-90.
 23. Οι «απλές» ιδιωτικές γνωμοδοτήσεις κατ’ άρθρο 168 Κ.Δ.Δ. και το δικαίωμα αποδείξεως, ΕφημΔΔ 2013, σελ. 284-288.
  The “Ordinary” Private Expertise According to Art. 168 of the Greek Administrative Procedure Code and the Right to Provide Evidence, Efimerida Dioikitikou Dikaiou (law review) 2013, pp. 284-288.
 24. Το έννομο συμφέρον προσβολής πράξεων διορισμού μελών ΔΕΠ από καθηγητές του ιδίου Τμήματος. Με αφορμή την απόφαση ΣτΕ 2303/2011, Επιθεώρηση Δικαίου των Δημοσίων Λειτουργών και Υπαλλήλων 2011, σελ. 438-444.
  Legal Standing of Professors to Apply for Judicial Review Against Appointments of Staff in the Same Department – on the Decision of the Council of State 2303/2011, Epitheorissi Dikaiou Dimosion Leitourgon kai Ypallilon 2011, pp. 438-444.
 25. «Έγκλημα» και Τιμωρία: Η διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση μεταξύ δικαίου και πολιτικής, ΕφημΔΔ 2010, σελ. 426-437.
  „Crime“ and Punishment: The Excessive Deficits Procedure in the European Monetary Union between Law and Politics, Efimerida Dioikitikou Dikaiou (law review) 2010, pp. 426-437.
 26. Μέτρα του ν. 3900/2010 για την επιτάχυνση της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, Ειδικό Τεύχος 2009 (ενημερωμένο μέχρι Μάρτιο 2011), σελ. 1-15.
  Measures of Law 3900/2010 on the Expedition of Justice in Administrative Courts, Efarmoges Dimosiou Dikaiou (law review), Special Volume 2009 (until March 2011), pp. 1-15.
 27. Τα όρια ηλικίας στην ελληνική δημόσια υπηρεσία υπό την ισχύ της οδηγίας 2000/78/ΕΚ, Επιθεώρηση Δικαίου των Δημοσίων Λειτουργών και Υπαλλήλων 2011, σελ. 234-250.
  Age Limits in the Greek Public Service under Directive 2000/78/EC, Epitheorissi Dikaiou Dimosion Leitourgon kai Ypallilon 2011, pp. 234-250.
 28. Grèce, rapport national, μαζί με την Ευγενία Πρεβεδούρου και την Γεωργία Γιαννακούρου, στον τόμο των πρακτικών του συνεδρίου, Risque et droit de l’urbanisme en Europe, Sous la direction de T. Tanquerel, Y. Jegouzo, J.-P. Lebreton, J. Morand-Deviller, Les Cahiers du GRIDAUH, No 20-21, Paris 2011, σελ. 229-244.
  “Grèce, rapport national” with Eugenie Prevedourou and Georgia Giannakourou, in the Conference proceedings, Risque et droit de l’urbanisme en Europe, Sous la direction de T. Tanquerel, Y. Jegouzo, J.-P. Lebreton, J. Morand-Deviller, Les Cahiers du GRIDAUH, No 20-21, Paris 2011, pp. 229-244.
 29. Οι αλυσιτελείς τυπικοί λόγοι ακυρώσεως επί πράξεων δέσμιας αρμοδιότητας. Ο ακυρωτικός δικαστής μεταξύ ουσιαστικής και τυπικής νομιμότητας της διοικητικής πράξης. Δημοσιεύθηκε στο Χαριστήριο εις Λ. Θεοχαρόπουλο και Δ. Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, Α.Π.Θ. 2009, τόμος 1, σελ. 73-101.
  Formal Grounds of Annulment in Cases of Bound Administrative Powers. The Administrative Judge between the Formal and the Substantial Legality of Administrative Acts. Studies in Honour of Loukas and Dimitra Theoharopoulou, 2009, Vol. 1, pp. 73-101.
 30. Η συνταγματική προβληματική της νομιμοποίησης των αυθαίρετων κατασκευών. Με αφορμή τις κατασκευές στους ημιυπαίθριους χώρους. Δημοσιεύθηκε στον Τόμο Α. Μανιτάκης κ.ά. (επιμ.), Η δημοκρατία μεταξύ ουτοπίας και πραγματικότητας, Μελέτες Χαριστήριες στον Ζήση Παπαδημητρίου, Σαββάλας, Αθήνα 2011, σελ. 515-530, και στο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό Νόμος και Φύση, www.nomosphysis.org.gr
  The Constitutional Problem of the Legalisation of Illegal Constructions, Studies in A Manitakis et al. (ed.), Democracy between Utopia and Reality, Studies in Honor of Zisis Papadimitriou, Savvalas Publishers, Athens 2011, pp. 515-530, also appearing on www.nomosphysis.org.gr
 31. Η αστική ευθύνη των δημόσιων νοσοκομείων για τα νοσηλευόμενα αυτοκαταστροφικά άτομα. Δημοσιεύθηκε στον τόμο των πρακτικών του Συνεδρίου «Ψυχιατρική και δίκαιο. IV Αυτοκαταστροφικότητα. Μια διεπιστημονική προσέγγιση», Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2009, σελ. 287-301.
  The Civil Liability of Public Hospitals for Self-Destructive Patients, published in „Psychiatry and the Law. IV. Self-Destruction – an Interdisciplinary Approach, Ant. N. Sakkoulas Publishers, Athens-Komotini 2009, pp. 287-301.
 32. Συνταγματικότητα της διάταξης του άρθρου 9§7 του Ν. 2944/2001 περί απαγόρευσης λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατά των εκτελούμενων από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. έργων ή εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητα για την άσκηση των δραστηριοτήτων κοινής ωφέλειας που σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια, Ενέργεια και Δίκαιο 2009, σελ. 30-32.

On the Constitutionality of Art. 9§7 of Law 2944/2011 Forbidding Interim Measures against Works or Facilities Operated by the Public Electricity Corporation which are Indispensable for Public Utility Activities Related to Electric Energy, Energeia kai Dikaio (law review) 2009, pp. 30-32.

 1. Grèce, rapport national, μαζί με την Ευγενία Πρεβεδούρου στον τόμο των πρακτικών του συνεδρίου, L’ environnement dans le droit de l’urbanisme en Europe, Sous la direction de Y. Jegouzo, J. Morand-Deviller, T. Tanquerel, Les Cahiers du GRIDAUH, No 18, Paris 2008, σελ. 269-277.
  “Grèce, rapport national” with Eugénie Prevedourou, in the Conference Proceedings, L’ environnement dans le droit de l’urbanisme en Europe, Sous la direction de Y. Jegouzo, J. Morand-Deviller, T. Tanquerel, Les Cahiers du GRIDAUH, No 18, Paris 2008, pp. 269-277.
 2. Η πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης από την άποψη του διοικητικού δικαίου. Δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό Νόμος και Φύση, nomosphysis.org.gr
  The Administrative Act executing a Local Town-Plan from the Viewpoint of Administrative Law, on www.nomosphysis.org.gr
 3. Η συμμετοχή δικαστικών λειτουργών στο έργο της διοίκησης μετά την αναθεώρηση του άρθρου 89 του Συντάγματος, δημοσιεύθηκε στο συλλογικό έργο προς τιμή Ι. Μανωλεδάκη, τόμος ΙΙΙ, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 185-196.
  The Participation of Judges in Administrative Tasks after the Revision of Art. 89 of the Constitution, Studies in Honor of I. Manoledakis, Vol. 3, Sakkoulas Publishers, Athens-Thessaloniki 2007, pp. 185-196.
 4. Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη λίμνη Κορώνεια, δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά 2ου συνεδρίου Συμβουλίου Περιβάλλοντος Α.Π.Θ., Τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής: Οι απόψεις του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1-4 Ιουνίου 2006, σελ. 299-305 και στο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό Νόμος και Φύση, nomosphysis.org.gr
  The Jurisprudence of the Council of State on Lake Koronia, appearing in the volume of the 2nd conference proceedings of the Environmental Council of Aristotle University of Thessaloniki: The Environmental Problems of Thessaloniki and the Greater Area, Thessaloniki, June 1-4, 2006, pp. 299-305, also published on www.nomosphysis.org.gr
 5. Η διοικητική αρμοδιότητα για την άρση ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων. Μια εφαρμογή της αρχής της ενότητας της διοίκησης. Δημοσιεύτηκε στο διαδικτυακό νομικό περιοδικό Νόμος και Φύση, nomosphysis.org.gr
  Administrative Powers for the Revocation of Expropriations in Town-Planning Law, an Application of the Principle of Unity of the Administration, published on www.nomosphysis.org.gr
 6. Η προθεσμία άσκησης της ενδοστρεφούς προσφυγής των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, ΕφημΔΔ 2006, σελ. 519-525.
  Time Limits for Appeals of Social Security Organisations Against Their Own Acts, Efimerida Diikitikou Dikaiou (law review) 2006, pp. 519-525.
 7. Η εφαρμογή των αναθεωρημένων διατάξεων του Συντάγματος για τους δικαστικούς λειτουργούς και την απονομή της δικαιοσύνης. Ένας απολογισμός. Δημοσιεύθηκε στον τόμο Ξ. Κοντιάδη (επιμ.), Πέντε χρόνια μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, τόμος δεύτερος, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2006, σελ. 733-773.
  The Application of Revised Constitutional Provisions on Judges and the Administration of An Assessment, in X. Contiades (Hrsg.), Five Years after The Constitutional Revision of 2001, Vol. 2., Ant. N. Sakkoulas Publishers, Athens-Komotini 2006, pp. 733-773.
 8. H δικαστική προστασία κατά παραλείψεων της διοίκησης σε περιβαλλοντικές διαφορές, ΕφημΔΔ 2006, σελ. 116-122.
  Judicial Protection Against Administrative Omissions in Environmental Disputes, Efimerida Diοikitikou Dikaiou (law review) 2006, pp. 116-122.
 9. Ο καθορισμός του συμβατικού αντικειμένου βάσει τεχνικών προδιαγραφών κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, Δημόσιες Συμβάσεις και Κρατικές Ενισχύσεις (ΔηΣΚΕ) 2005, σελ. 316-321.
  Technical Specifications of the Object of Contracts in the Public Procurement of Goods, Dimosies Symvaseis kai Kratikes Enisxyseis (law review) 2005, pp. 316-321.
 10. Πτυχές του ελέγχου αναλογικότητας στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, στον ειδικό τόμο του περιοδικού Δικαιώματα του Ανθρώπου «Κράτος δικαίου και αρχή της αναλογικότητας», Αθήνα 2005, σελ. 299-320.
  Aspects of the Principle of Proportionality in the Jurisprudence of the Council of State, Ta dikaiomata tou Anthropou (law journal), Special Issue, 2005, pp. 299-320.
 11. Η οριοθέτηση και επέκταση οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μια εκδήλωση της αρχής της αειφορίας στο πολεοδομικό δίκαιο, http://www.nomosphysis.org.gr
  The Delimitation and Extension of Settlements with a Population of up to 2000 inhabitants in the Jurisprudence of the Council of State, published on http://www.nomosphysis.org.gr.
 12. Η άμεση επαφή των πολιτών με τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία: Πρόσβαση και χρήση, Επιθεώρηση Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου 2005, σελ. 15-34.
  The Direct Contact of Citizens with Archaeological Sites and Monuments: Access and Use, Revue Hellénique de Droit Administratif 2005, pp. 15-34.
 13. Η δικαστική προσβολή παραλείψεων κατά το ελληνικό και το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο: Ορισμένες θεμελιώδεις συγγένειες και αποκλίσεις, δημοσιεύθηκε στον τόμο του Κέντρου Ευρωπαϊκού και Οικονομικού Δικαίου (2004) «Διοικητικό – Συνταγματικό Δίκαιο: Νεότερες εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό Χώρο».
  Judicial Review of Administrative Omissions in Greek and European Law: Basic Convergences and Differences, in Centre of International and European Economic Law, Administrative and Constitutional Law: New Developments in Europe“, 2004.
 14. Διαγωνισμός για την ανάθεση άδειας παραγωγής ηλεκτρισμού σε Μη Διασυνδεδεμένο Νησί: Το εφαρμοστέο νομικό καθεστώς, Δημόσιες Συμβάσεις και Κρατικές Ενισχύσεις (ΔηΣΚΕ) 2004, σελ. 237-244.
  A Contest Procedure for the Award of an Electricity Production Permit on a Non-connected Island: Applicable Rules, DiSKE (law review) 2004, pp. 237-244.
 15. Public Information and Participation within the Water Framework Directive, (2003, 31 pages), published on http://www.nomosphysis.org.gr.
 16. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών ως φορέας «παράπλευρης» κοινοτικής εξουσίας. Ζητήματα δημοκρατικής νομιμοποίησης υπό την οπτική γωνία του ελληνικού Συντάγματος, Το Σύνταγμα 2003, σελ. 49-78.
  The European System of Central Banks as a hidden Wielder of Community Power, To Syntagma (law review) 2003, pp. 49-78.
 17. Ερμηνεία των άρθρων 4, 8-9, 17 έως 22, 98 έως 124, 242-243, 266-267 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο έργο του Β. Σκουρή, Ερμηνεία Συνθηκών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2003.
  Commentary of Art. 4, 8-9, 17- 22, 98 -124, 242-243, 266-267 of EC Treaty, in V. Skouris, Commentary of EC and EU Treaties, Ant. N. Sakkoulas Publishers, Athens und Komotini 2003.
 18. Προς τη νομική χειραφέτηση της ιδιότητας του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με αφορμή την απόφαση ΔΕΚ της 17.9.2002, C-413/99, Baumbast R/Secretary of State for the Home Department), Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 2003, σελ. 115-120.
  Towards the Emancipation of the Citizenship of the European Union (regarding the decision of the ECJ of 17.9.2002, C-413/99, Baumbast R/Secretary of State for the Home Department), Revue Hellénique de Droit Européen 2003, pp. 115-120.
 19. Right to liberty and security – Second Chapter of Part B, “Fundamental Rights in Europe and North-America, The Individual Rights”, Greece, pp. 29-58, edited by Albrecht Weber, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston 2003.
 20. Η υποδοχή της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης στο συνταγματικό οικοδόμημα ενός κράτους μέλους: Το παράδειγμα της Ελλάδας, στον τόμο: Η πορεία προς το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και η πρόσφατη αναθεώρηση του ελληνικού Συντάγματος. Σκέψεις, τάσεις και προοπτικές, Πρακτικά Συνεδρίου 28-29 Οκτωβρίου 2001, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Επιμέλεια Κ. Γώγος, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2002, σελ. 69-93.
  The Reception of the European Monetary Union in the Constitutions of Member States: The Greek Example, in K. Gogos (Ed.), The Road to a European Constitution and the Recent Constitutional Revision in Greece, Ant. N. Sakkoulas Publishers, Athens-Komotini 2002, pp. 69-93.
 21. The Territorial and Personal Scope of Fundamental Rights in Europe, General Report – Third Chapter of Part A, “Fundamental Rights in Europe and North-America”, edited by Albrecht Weber, Kluwer Law International, The Hague-London-New York 2002.
 22. Die Diskussion über eine zukünftige Verfassung der Europäischen Union in Griechenland (Η συζήτηση για ένα μελλοντικό Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα), in H. Timmermann (Hrsg.), Eine Verfassung für die Europäische Union. Beiträge zu einer grundsätzlichen und aktuellen Diskussion, Leske und Budrich, Opladen 2001, pp. 215-230.
 23. Η απoδεικτική διαδικασία ενώπιoν τoυ Δικαστηρίoυ και τoυ Πρωτoδικείoυ των Ευρωπαϊκώv Κoινoτήτων, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 2001, ειδικό τεύχος, Αφιέρωμα στη μνήμη Κρατερού Ιωάννου, σελ. 167-188.
  The Procedure of Evidence before the European Court of Justice and the Court of First Instance, Revue Hellénique de Droit Européen (special issue commemorating K. Ioannou), 2001, pp. 167-188.
 24. Η προαπόδειξη στην διοικητική δικονομία, Ελληνική Δικαιοσύνη 2001, σελ. 596-617.
  Time Limits on the Production of Evidence in Administrative Litigation, Elliniki Dikaiosyni (law review) 2001, pp. 596-617.
 25. Ερμηνεία των άρθρων 1, 16 και 34 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σε Κ. Χρυσόγονου/Π. Νάσκου-Περράκη (επιμ.), «Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού», Αντ. Ν Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή
  Commentary of Articles 1, 16 and 34 of the UN- Convention on Children’s Rights, in K. Chryssogonos/P Perraki (ed.), The UN-Convention on Children’s Rights, Ant. N. Sakkoulas Publishers, Athens-Komotini 2000.
 26. Το ύψος της εισφοράς σε γη και χρήμα στο πολεοδομικό δίκαιο. Ερμηνευτικά ζητήματα του άρθρου 24§3 Συντ., Νόμος και Φύση 1999, σελ. 11-45.
  The Contribution of Owners with Money and Land in Town Planning Law according to Art. 24 par. 3 of the Constitution, Nomos kai Physi (law review) 1999, pp. 11-45.
 27. Η έννοια του οργανισμού δημοσίου δικαίου στην πρόσφατη νομολογία του ΔΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1999, σελ. 79-95.
  The Concept of the Public Law Entity in the Recent Jurisprudence of the ECJ on Public Procurement, Revue Hellénique de Droit Européen 1999, pp. 79-95.
 28. Με την Ευτυχία Κ. Μουαμελετζή: Αίτηση ακυρώσεως κατά παραλείψεως μεταφοράς κοινοτικής οδηγίας. Με αφορμή την ΣτΕ 4753/1997, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1998, σελ. 555-571.
  with E. Mouameletzi, Applicaton of Judicial Review against the Failure to Implement a Community Directive, Revue Hellénique de Droit Européen 1998, pp. 555-571.
 29. Με τον Διονύση Πολίτη: Νομικά προβλήματα των ραδιοφωνικών εκπομπών μέσω Internet, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1997, σελ. 573-584.
  With Dionysis Politis, Legal Problems of Radio Broadcasting over the Internet, Revue Hellénique de Droit Européen 1997, pp. 573-584.
 30. Η προδικαστική Παραπομπή – άρθρο 177 Συνθήκης ΕΟΚ, δημοσιεύθηκε στο συλλογικό έργο του ΚΔΕΟΔ «Διαδικασίες ενώπιον του Δικαστηρίου και Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Συλλογή Κοινοτικής Νομολογίας», Τόμος Ι, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1999, σελ. 121-169.
  The Reference for a Preliminary Ruling – Art. 177 of the EEC Treaty, in Centre of International and European Economic Law, Procedures before the European Court of Justice and the Court of First Instance, Ant. N. Sakkoulas Publishers, Athens-Komotini 1999, pp. 121-169.
 31. Η έννομη προστασία των καταναλωτών έναντι ιδιωτικοποιημένων οργανισμών κοινής ωφέλειας – δικαστική προστασία κατά πράξεων και παραλείψεων διοικητικής εποπτείας; στον τόμο «Αποκρατικοποίηση των δημοσίων επιχειρήσεων και προστασία του καταναλωτή – Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών», Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1998, σελ. 215-242.
  Legal Protection of Consumers against Privatised Public Utilities, in “Privatisation of Public Enterprises and Consumer Protection – Resolution of Consumer Disputes”, Centre of International and European Economic Law, Thessaloniki 1998, pp. 215-242.
 32. Δύο όψεις της διάκρισης ανάμεσα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στο κοινοτικό δίκαιο, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1997, σελ. 623-645.
  Two Aspects of the Separation between Public and Private Entities in Community Law, Revue Hellénique de Droit Européen 1997, pp. 623-645.
 33. Η λειτουργία της διάκρισης ανάμεσα στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Επιστημονική Επετηρίδα Αρμενόπουλου 16 (1995), σελ. 39-47.
  The Function of the Separation between Legal Entities of Public and Private Law, Epistimoniki Epetirida Armenopoulou (law review)1995, pp. 39-47.

 

 

Σχολιασμοί Αποφάσεων – Notes on Court Decisions

 1. Σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ ΕΑ 949/2010, Επιθεώρηση Δικαίου των Δημοσίων Λειτουργών και Υπαλλήλων 2011, σελ. 101-107.
  Note on Decision of the Council of State (interim measures) 949/2010, Epitheorissi Dikaiou Dimision Leitourgon kai Ypallilon (law review) 2011, pp. 101-107.
 2. Σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 1512/2008, δημοσιευμένο στο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό Νόμος και Φύση, www.nomosphysis.org.gr
  Note on Decision of the Council of State 1512/2008, published on www.nomosphysis.org.gr
 3. Σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 921/2008, δημοσιευμένο στο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό Νόμος και Φύση, www.nomosphysis.org.gr
  Note on Decision of the Council of State 921/2008, published on www.nomosphysis.org.gr
 4. Παρατηρήσεις στην απόφαση ΣτΕ ΕΑ 113/2008, δημοσιευμένες στο περιοδικό ΕφημΔΔ 2008, σελ. 202-206.
  Note on Decision of the Council of State (interim measures) 113/2008, published in Efimerida Diikitikou Dikaiou (law review) 2008, pp. 202-206.
 5. Σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 3606/2007, δημοσιευμένο στο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό Νόμος και Φύση, www.nomosphysis.org.gr
  Note on decision of the Council of State 3606/2007, published on www.nomosphysis.org.gr
 6. Σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 3142/2007, δημοσιευμένο στο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό Νόμος και Φύση, www.nomosphysis.org.gr
  Note on Decision of the Council of State 3142/2007, published on www.nomosphysis.org.gr
 7. Σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 2657/2007, δημοσιευμένο στο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό Νόμος και Φύση, www.nomosphysis.org.gr
  Note on Decision of the Council of State 2657/2007, published on www.nomosphysis.org.gr
 8. Παρατηρήσεις στην απόφαση ΑΕΔ 4/2006, δημοσιευμένες στο περιοδικό Αρμενόπουλος 2007, σελ. 444-446.
  Note on Decision of the Supreme Special Court 4/2006, published in the law journal Armenopoulos (law review) 2007, pp. 444-446.
 9. Παρατηρήσεις στην απόφαση ΣτΕ (Ολομ.) 189/2007, ΤοΣ 2007, σελ. 891-903.
  Note on Decision of the Council of State (plenary) 189/2007, published in To Syntagma (law review) 2007, pp. 891-2003.
 10. Παρατηρήσεις στην απόφαση ΣτΕ 2978/2004, ΤοΣ 2006, σελ. 223-228.
  Note on decision of the Council of State 2978/2004, published in To Syntagma (law review) 2006, pp. 223-228.
 11. Παρατηρήσεις στην απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας 128/2003 (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), Δημόσιες Συμβάσεις και Κρατικές Ενισχύσεις (ΔηΣΚΕ) 2004, σελ. 82-84.
  Note on Decision of the Court of First Instance of Evrytania 128/2003, published in Dimisies Symvaseis kai Kratikes Enisxyseis (law review) 2004, pp. 82-84.
 12. Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΔΕΚ της9.2003, C-140/02, Regina ex parte S.P. Anastasiou (Pissouri) Ltd. κλπ. και Minister of Agriculture, Fisheries and Food, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 2003, σελ. 875-884.
  Note on ECJ decision of 30.9.2003, C-140/02, Regina ex parte S.P. Anastasiou (Pissouri) Ltd. κλπ. και Minister of Agriculture, Fisheries and Food, published in Revue Hellénique de Droit Européen 2003, pp. 875-884.
 13. Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΔΕΚ της 13.3.2001, C-379/98, PreussenElektra AG / Schleswag AG, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 2001, σελ. 372-392.
  Note on ECJ Decision of 13.3.2001, C-379/98, PreussenElektra AG / Schleswag AG, published in Revue Hellénique de Droit Européen 2001, pp. 372-392.
 14. Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΔΕΚ της 20.2.2001, C-192/99, The Queen και Secretary of State for the Home Department, ex parte Manjit Kaur, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 2001, σελ. 626-636.
  Note on ECJ Decision of 20.2.2001, C-192/99, The Queen και Secretary of State for the Home Department, ex parte Manjit Kaur, published in Revue Hellénique de Droit Européen 2001, pp. 626-636.
 15. Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΔΕΚ της 11.1.2001, C-226/99, Siples srl / Ministero delle Finanze, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 2001, σελ. 176-181.
  Note on ECJ Decision of 11.1.2001, C-226/99, Siples srl / Ministero delle Finanze, published in Revue Hellénique de Droit Européen 2001, pp. 176-181.
 16. Παρατηρήσεις στην απόφαση ΣτΕ 975/2000 (Ολομ.), Νόμος και Φύση 2000, σελ. 113-124.
  Note on Decision of the Council of State (plenary) 975/2000, published in Nomos kai Physi (law review) 2000, pp. 113-124.
 17. Παρατηρήσεις στην απόφαση ΣτΕ 575/2000, Νόμος και Φύση 2000, σελ. 539-548.
  Note on Decision of the Council of State 575/2000, published in Nomos kai Physi (law review) 2000, pp. 539-548.
 18. Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΔΕΚ της7.2000, C-219/98, Regina / Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte S.P. Anastasiou (Pissouri) Ltd. κλπ., Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 2000, σελ. 696-711.
  Note on ECJ Decision of 4.7.2000, C-219/98, Regina ex parte S.P. Anastasiou (Pissouri) Ltd. κλπ. και Minister of Agriculture, Fisheries and Food, published in Revue Hellénique de Droit Européen 2000, pp. 696-711.
 19. Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΔΕΚ της 13.7.2000, C-423/98, Alfredo Albore, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 2000, σελ. 889-896.
  Note on ECJ Decision of 13.7.2000, C-423/98, Alfredo Albore, published in Revue Hellénique de Droit Européen 2000, pp. 889-896.
 20. Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΔΕΚ της 21.1.1999, C-120/97, Upjohn / The Licencing Authority, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1999, σελ. 382-396.
  Note on ECJ Decision of 21.1.1999, C-120/97, Upjohn / The Licencing Authority, published in Revue Hellénique de Droit Européen 1999, pp. 382-396.
 21. Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΔΕΚ της 21.9.1999, C-44/98, BASF AG / Präsident des Deutschen Patentamts, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 2000, σελ. 173-182.
  Note on ECJ Decision of9.1999, C-44/98, BASF AG / Präsident des Deutschen Patentamts, published in Revue Hellénique de Droit Européen 2000, pp. 173-182.
 22. Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΠΕΚ της 15.6.1999, Τ-288/97, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Επιτροπή, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1999, σελ. 949-962.
  Note on CFI Decision of 15.6.1999, Τ-288/97, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Commission, published in Revue Hellénique de Droit Européen 1999, pp. 949-962.
 23. Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΔΕΚ της 9.12.1997, C-265/95, Επιτροπή / Γαλλική Δημοκρατία, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1999, σελ. 139-150.
  Note on ECJ Decision of 9.12.1997, C-265/95, Commission / France, published in Revue Hellénique de Droit Européen 1999, pp. 139-150.
 24. Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΔΕΚ της 2.12.1997, C-188/95, Fantask A/S κ.ά. / Industrieministeriet, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1999, σελ.121-138. Note on ECJ Decision of 2.12.1997, C-188/95, Fantask A/S / Industrieministeriet, published in Revue Hellénique de Droit Européen 1999, pp. 121-138.
 25. Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΠΕΚ της 19.3.1997, Τ-73/95, Estabelecimentos Isidoro M. Oliveira SA / Επιτροπή, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1998, σελ. 888-902.
  Note on CFI Decision of 19.3.1997, Τ-73/95, Estabelecimentos Isidoro M. Oliveira SA / Commission, published in Revue Hellénique de Droit Européen 1998, pp. 888-902.
 26. Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΠΕΚ της 5.3.1997, Τ-236/95, WWW-World Wide Fund for Nature / Επιτροπή, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1998, σελ. 964-888.
  Note on CFI Decision of 5.3.1997 Τ-236/95, WWW-World Wide Fund for Nature / Commission, published in Revue Hellénique de Droit Européen 1998, pp. 964-888.
 27. Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΔΕΚ της 19.9.1996, C-236/95, Επιτροπή / Ελληνική Δημοκρατία, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1997, σελ. 466-478.
  Note on ECJ Decision of 19.9.1996, C-236/95, Commission / Greece, published in Revue Hellénique de Droit Européen 1997, pp. 466-478.
 28. Παρατηρήσεις στην Διάταξη του Προέδρου του Πρωτοδικείου της 7.11.1995, Υπόθεση Τ-168/95 R, Eridania Zuccherifici Nazionali SPA / Συμβούλιο, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1996, σελ. 905-926. Note on the Order of CFI President of 7.11.1995, Τ-168/95 R, Eridania Zuccherifici Nazionali SPA / Council, published in Revue Hellénique de Droit Européen 1996, pp. 905-926.

 

Βιβλιοκρισίες / Book Reviews

 1. Ευαγγελία Παυλίδου, Η συμμετοχή του τρίτου στη διοικητική δίκη. Παρέμβαση – τριτανακοπή. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2017, 319 σελίδες. Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου 2018, σελ. 875-877.
  Evaggelia Pavlidou, The participation of third parties in administrative litigation, Nomiki Vivliothiki Publishing House, Athens 2017, 319 pages, published in Theoria kai Praxi Diikitikou Dikaiou (law review) 2018, pp. 875-877.
 2. Eleftherios Dikaios, Überindividueller Umweltrechtsschutz am Beispiel der altruistischen Verbandsklage in der deutschen, griechischen und europäischen Rechtsordnung. 2 Teilbände, 1.292 Seiten, Studien im vergleichenden öffentichen Recht, Berlin: Duncker & Humblot, 2018. Under publication in EurUP 2020.

 

Έπαινοι προς επίτιμους διδάκτορες / Laudations

 1. Έπαινος προς τον Κωνσταντίνο Μενουδάκο, επίτιμο Πρόεδρο ΣτΕ, ΘΠΔΔ 2014, σελ. 57-63.
  Laudation to Konstantinos Menoudakos, honorary President of the Greek Council of State, published in Theoria kai Praxi Diikitikou Dikaiou (law review) 2014, pp. 57-63.
 2. Έπαινος προς τον καθηγητή Andreas Voßkuhle, Πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας, ΘΠΔΔ 2018, σελ. 219-222.
  Laudation to Prof. Dr. Andreas Voßkuhle, President of the Constitutional Court of the Federal Republic of Germany, published in Theoria kai Praxi Diikitikou Dikaiou (law review) 2018, pp. 219-222 (in Greek).
Menu